abt24.pl
tekst alternatywny Kosmetyki, detailing, chemia samochodowa

Regulamin Sklepu Internetowego Wszystko do sprzątania

 

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.wszystkodosprzatania.pl prowadzony jest przez

ABT Karolik Spółka Jawna została wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: KRS 0000253511

 

Dane rejestrowe:
ABT Karolik Spółka Jawna
Komandorska 43
81-232 Gdynia
NIP 958-15-25-699
REGON 220225266

 

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.wszystkodosprzatania.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2. Ceny w sklepie stacjonarnym (Gdynia, ul. Komandorska 43) mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

 

Zamówienia

1. Sklep internetowy www.wszystkodosprzatania.pl umożliwia Klientom:

- składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.wszystkodosprzatania.pl i zawierania umów sprzedaży na

odległość.

- uzyskanie informacji o towarach dostępnych w sklepie.

 

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.wszystkodosprzatania.pl kierowane przez ABT Karolik Sp.j. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zapoznania się z ofertą sprzedaży.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.wszystkodosprzatania.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną, za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

 Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.wszystkodosprzatania.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu lub osobiście w sklepie stacjonarnym (Gdynia, ul. Komandorska 43).

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

- czas realizacji za mówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie paczki)

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 

3. Jeżeli nie ustalono inaczej, ABT Karolik Sp.j. wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta . W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

W przypadku gdy Klient już po wystawienu paragonu decyduje sie na fakturę VAT - zmiana dokumentu może nastąpić jedynie po okazaniu paragonu i w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia wystawienia paragonu.

Po tym terminie wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu nie jest możliwe.

5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecane jest sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

1.Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta :

- przed wydaniem towaru Klientowi - przelewem na rachunek bankowy ABT Karolik Sp.j.

- momencie odbioru towaru- gotówką, w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu stacjonarnego (Gdynia, ul. Komandorska 43) lub gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika (za pobraniem) .

2. ABT Karolik Sp.j. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez www.wszystkodosprzatania.pl jako przyjęte do realizacji.

3. W przypadku wybrania sposobu płatności jako przedpłata – Klient powinien uiścić opłaty wynikające z ceny towaru/ów jak i kosztów jego/ich dostawy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy, a w przypadku płatności za pobraniem oraz odbioru osobistego - przy odbiorze.

 

Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi za łącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która :

- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części ,

- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. ABT Karolik Sp.j. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.wszystkodosprzatania.pl (Poczta Polska).

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia ;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Gwarancja Jakości

1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o

gwarancję udzieloną przez ABT Karolik Sp.j..

2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy ABT Karolik Sp.j., z siedzibą i adresem Komandorska 43 81-232 Gdynia, a Klientami.

3. ABT Karolik Sp.j. udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji nie podlega warunkom gwarancyjnym ABT Karolik Sp.j. i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

5. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji;

oraz:

 • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji ,

 • uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż ABT Karolik Sp.j.;

 • w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami ABT Karolik Sp.j. i Producenta towaru;

 • w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami ABT Karolik Sp.j. i Producenta towaru;

 • w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej;

 • w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo za krycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez ABT Karolik Sp.j. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi, czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. ABT Karolik Sp.j. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

7. Klient pokrywa koszt przesyłki zwrotu towaru do ABT Karolik Sp.j. w przypadku odstąpienia od umowy.

8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części , ABT Karolik Sp.j. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, ABT Karolik Sp.j. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez ABT Karolik Sp.j. kosztów.

9. ABT Karolik Sp.j. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

10. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć do ABT Karolik Sp.j. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami.

11. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku ABT Karolik Sp.j. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w ABT Karolik Sp.j. .

12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

13. Jeżeli za kupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa ABT Karolik Sp.j. . Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

14. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.

15. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ABT Karolik Sp.j. uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

 

Postanowienia końcowe

1. W kontaktach z klientem, ABT Karolik Sp.j. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).

2. ABT Karolik Sp.j.. ma prawo do powierzenia realizacji za mówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3. ABT Karolik Sp.j. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności za warte są w Kodeksie cywilnym.

4. ABT Karolik Sp.j. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepis y (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ABT Karolik Sp.j. nie jest zobligowany do zapewniania możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

7. Zgodnie z art. 8 us t. 3 pkt 2 li t. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

8. Korzystanie ze sklepu internetowego www.wszystkodosprzatania.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, Java Script i cookies lub

 • Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

9. Regulamin Sklepu Internetowego ABT Karolik Sp.j. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz usta wy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UM OWY

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.